มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร » งานบริหารและธุรการ
จำนวนบุคลากรของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร » งานบริหารและธุรการมีทั้งหมด 24 คน แยกตามประเภทการจ้างได้
1. พนักงานมหาวิทยาลัย  : 12  คน
2. พนักงานส่วนงาน  : 9  คน
3. ลูกจ้างประจำ  : 2  คน
4. ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ  : 1  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย (12)
1 นางอารีย์ นามเมือง
Mrs. Aree Nammuang
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร » งานบริหารและธุรการ
2 นางนงวัย ภักดิ์สันติพงศ์
Mrs. Nongwai Parksantipong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร » งานบริหารและธุรการ
3 น.ส.ชรินทร์ทิพย์ โกฎิแก้ว
Miss Charinthip Godegarw
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร » งานบริหารและธุรการ
4 น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล
Miss Sujira Thiojirakul
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร » งานบริหารและธุรการ
5 น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา
Miss Kheamintra Tippanya
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร » งานบริหารและธุรการ
6 น.ส.กาญจนา ภักดิ์สันติพงศ์
Miss Kanjana Parksantipong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร » งานบริหารและธุรการ
7 น.ส.ศรีวรรณ ดอนวิเศษ
Miss Sriwun Domwiset
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร » งานบริหารและธุรการ
8 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ
Acting Sub Lt. Kanuang Meksuwan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร » งานบริหารและธุรการ
9 นายกิตติชัย เกตุจิ๋ว
Mr. Kittichai Ketjio
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร » งานบริหารและธุรการ
10 น.ส.กมลลักษณ์ มณีเกี๋ยง
Miss Kamollux Maneekiang
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร » งานบริหารและธุรการ
11 น.ส.สุภาภรณ์ สิริกรม
Miss Suphaporn Sirikrom
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร » งานบริหารและธุรการ
12 นางภัชราภรณ์ จันต๊ะ
Mrs. Patcharaporn Chanta
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร » งานบริหารและธุรการ
พนักงานส่วนงาน (9)
1 น.ส.รณิดา พรมศรี
Miss Ranida Phomsri
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร » งานบริหารและธุรการ
2 นายกิตติศักดิ์ พุทธวงค์
Mr. Kittisak Puttawong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร » งานบริหารและธุรการ
3 นายอนุศิษฏ์ บุญทาแดง
Mr. Anusit Boontadang
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร » งานบริหารและธุรการ
4 นางจิราพร หลงปันใจ
Mrs. Jiraporn Longpanchai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร » งานบริหารและธุรการ
5 นายธีระชัย ศรีทอง
Mr. Theerachai Sritong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร » งานบริหารและธุรการ
6 นางภินัณญา เหมืองคำ
Mrs. Pinanya Mueangkham
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร » งานบริหารและธุรการ
7 นายสุดใจ วรรณวิชิต
Mr. Sudchai Wanwichit
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร » งานบริหารและธุรการ
8 นายนรินทร์ สุจริต
Mr. Narin Sucharit
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร » งานบริหารและธุรการ
9 นายสายชล วิมานทอง
Mr. Saichon Vimanthong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร » งานบริหารและธุรการ
ลูกจ้างประจำ (2)
ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ (1)