มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองตรวจสอบภายใน » งานอำนวยการ
จำนวนบุคลากรของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองตรวจสอบภายใน » งานอำนวยการมีทั้งหมด 2 คน แยกตามประเภทการจ้างได้
1. พนักงานมหาวิทยาลัย  : 2  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย (2)