มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองเทคโนโลยีดิจิทัล » งานระบบเครือข่ายและบริการอินเตอร์เน็ต
จำนวนบุคลากรของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองเทคโนโลยีดิจิทัล » งานระบบเครือข่ายและบริการอินเตอร์เน็ตมีทั้งหมด 4 คน แยกตามประเภทการจ้างได้
1. พนักงานมหาวิทยาลัย  : 3  คน
2. พนักงานส่วนงาน  : 1  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย (3)
1 นายปานศักดิ์ ชัยภักดี
Mr. Pansak Chaipakdee
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองเทคโนโลยีดิจิทัล » งานระบบเครือข่ายและบริการอินเตอร์เน็ต
2 นายพันธมิตร ใจรินทร์
Mr. Pantamitr Jairin
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองเทคโนโลยีดิจิทัล » งานระบบเครือข่ายและบริการอินเตอร์เน็ต
3 นายบรรพต โตสิตารัตน์
Mr. Banpod Tositarat
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองเทคโนโลยีดิจิทัล » งานระบบเครือข่ายและบริการอินเตอร์เน็ต
พนักงานส่วนงาน (1)