มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานหอพัก
จำนวนบุคลากรของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานหอพักมีทั้งหมด 15 คน แยกตามประเภทการจ้างได้
1. พนักงานส่วนงาน  : 13  คน
2. พนักงานมหาวิทยาลัย  : 2  คน
พนักงานส่วนงาน (13)
1 นายวัชระ จันทร์เรือง
Mr. Watchara Junrung
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานหอพัก
2 นางวิไลพร ไชยคำร้อง
Mrs. Wilaiporn Chaikumrong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานหอพัก
3 นายณภัทร ธิการ
Mr. Napat Tikarn
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานหอพัก
4 นางจิรนันท์ วรรณวิชิต
Mrs. Giranan Wanvichit
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานหอพัก
5 นางจันทร์เพ็ญ สะถา
Mrs. Janpen Satha
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานหอพัก
6 น.ส.ชนัดดา ธีรวราบุตร
Miss Chanatda Teeravarabutr
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานหอพัก
7 น.ส.จิราภรณ์ ทรายคำ
Miss Jiraporn Saikum
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานหอพัก
8 น.ส.เยาวมาลย์ จันทร์ขอดแก้ว
Miss Yowwamal Junkodgaew
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานหอพัก
9 นางสาวชนิดา ทาแก้ว
Miss Chanida Takaw
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานหอพัก
10 นายประสงค์ ขอดแก้ว
Mr. Prasong Khotkaew
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานหอพัก
11 น.ส.สุพัตรา งามตา
Miss Suphattra Ngamta
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานหอพัก
12 นายสุรินทร์ นันทะชมภู
Mr. Surin Nunthachompoo
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานหอพัก
13 นายนิติกรณ์ อนุวัฒนวงศ์
Mr. Nitikron Anuwattanawong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานหอพัก
พนักงานมหาวิทยาลัย (2)