มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานอำนวยการ
จำนวนบุคลากรของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานอำนวยการมีทั้งหมด 7 คน แยกตามประเภทการจ้างได้
1. พนักงานมหาวิทยาลัย  : 3  คน
2. พนักงานส่วนงาน  : 3  คน
3. ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ  : 1  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย (3)
1 น.ส.ประภาพรรณ เทียมถวิล
Miss Prapaphan Theamtavin
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานอำนวยการ
2 นางกัลยา ธนันชัย
Mrs. Ganlaya Tananchai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานอำนวยการ
3 น.ส.จีรพรรณ มั่งมี
Miss Jeeraphan Mangmee
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานอำนวยการ
พนักงานส่วนงาน (3)
1 ว่าที่ รต.ญ.สุธีร์ภัทร รุณผาบ
Acting Sub Lt. Suteepat Runnapab
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานอำนวยการ
2 นางฐิติรัตน์ มนตรี
Mrs. Thitirat Montree
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานอำนวยการ
3 นางอัมพร ปาวิน
Mrs. Amporn Pawin
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานอำนวยการ
ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ (1)