มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารพัสดุ
จำนวนบุคลากรของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารพัสดุมีทั้งหมด 5 คน แยกตามประเภทการจ้างได้
1. พนักงานมหาวิทยาลัย  : 4  คน
2. พนักงานส่วนงาน  : 1  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย (4)
1 น.ส.เพ็ญจันทร์ เก่งกาจ
Miss Penjun Kangkard
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารพัสดุ
2 นางนงลักษณ์ วงษ์น้อย
Mrs. Nongluk Wongnoy
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารพัสดุ
3 นายชัยกฤต วัชรธนาโภคิน
Mr. Chaikrit Watcharathanapokin
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารพัสดุ
4 นางจริญา อ่อนนาง
Mrs. Jariya Onnang
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารพัสดุ
พนักงานส่วนงาน (1)