มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารการเงิน 1
จำนวนบุคลากรของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารการเงิน 1มีทั้งหมด 11 คน แยกตามประเภทการจ้างได้
1. พนักงานมหาวิทยาลัย  : 11  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย (11)
1 นางธนาภา โพธิ
Mrs. Thanapa Pothi
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารการเงิน 1
2 นางจันทนา สุวรรณดุก
Mrs. Jantana Suwanduk
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารการเงิน 1
3 นางสุพรรษา ยอดคำ
Mrs. Supunsa Yodkhum
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารการเงิน 1
4 น.ส.วิลาสินี ศิริ
Miss Wilasinee Siri
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารการเงิน 1
5 น.ส.พิชญา ง้าวนาเสียว
Miss Pischaya Ngaonaseaw
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารการเงิน 1
6 น.ส.นงลักษณ์ สมบูรณ์
Miss Nongluk Somboon
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารการเงิน 1
7 นายคมสัน จักรคำ
Mr. Khomsun Juckum
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารการเงิน 1
8 น.ส.ศศิญาดา มงคลคลี
Miss Sasiyada Mongkonklee
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารการเงิน 1
9 นางสุพรรณ์ ดวงบาล
Mrs. Suphan Duangban
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารการเงิน 1
10 นางกาญจนา วงศ์สวย
Mrs. Kanjana Wongsuay
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารการเงิน 1
11 น.ส.สวิตตา สิงห์คำ
Miss Sawitta Singkham
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารการเงิน 1