มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารข้อมูลการบัญชี
จำนวนบุคลากรของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารข้อมูลการบัญชีมีทั้งหมด 6 คน แยกตามประเภทการจ้างได้
1. พนักงานมหาวิทยาลัย  : 6  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย (6)
1 นายทวีพงษ์ พูลหิรัญ
Mr. Taweepong Poonhiran
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารข้อมูลการบัญชี
2 น.ส.วิไลพร สมณะศักดิ์
Miss Wilaiporn Samanasak
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารข้อมูลการบัญชี
3 น.ส.สิริเบญจรัศมุ์ มะลิเฝือ
Miss Siribenjaras Malifua
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารข้อมูลการบัญชี
4 น.ส.สิรินทร์นิชา เกษมสันต์
Miss Sirinnicha Kasemsun
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารข้อมูลการบัญชี
5 น.ส.รัชนีวรรณ เครือปัญญา
Miss Ratchaneewan Khrueapunya
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารข้อมูลการบัญชี
6 น.ส.รัชฎาภรณ์ บุญเลิศ
Miss Ratchadaporn Bunlert
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารข้อมูลการบัญชี