มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารการเงิน 2
จำนวนบุคลากรของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารการเงิน 2มีทั้งหมด 7 คน แยกตามประเภทการจ้างได้
1. พนักงานมหาวิทยาลัย  : 7  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย (7)
1 นางนงลักษณ์ จันทร์เที่ยง
Mrs. Nongluk Jantheng
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารการเงิน 2
2 น.ส.พรรณราย ขันคำหมุด
Miss Phannarai Khankhammud
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารการเงิน 2
3 นางวิยะดา ตาติวงค์
Mrs. Wiyada Tatiwong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารการเงิน 2
4 น.ส.ธารินี ปันต๊ะ
Miss Tarinee Panta
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารการเงิน 2
5 น.ส.นพมาศ มุ่งเมือง
Miss. Nopamas Moongmuang
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารการเงิน 2
6 น.ส.สิริเบญจรัศมุ์ มะลิเฝือ
Miss Siribenjaras Malifua
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารการเงิน 2
7 น.ส.สิรินทร์นิชา เกษมสันต์
Miss Sirinnicha Kasemsun
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารการเงิน 2