มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารการเงิน 2
จำนวนบุคลากรของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารการเงิน 2มีทั้งหมด 5 คน แยกตามประเภทการจ้างได้
1. พนักงานมหาวิทยาลัย  : 5  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย (5)
1 น.ส.พรรณราย ขันคำหมุด
Miss Phannarai Khankhammud
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารการเงิน 2
2 นางนงลักษณ์ จันทร์เที่ยง
Mrs. Nongluk Jantheng
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารการเงิน 2
3 นางวิยะดา ตาติวงค์
Mrs. Wiyada Tatiwong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารการเงิน 2
4 นางอัมพิกา กันชะนะ
Mrs. Aumpika Kanchana
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารการเงิน 2
5 น.ส.ธารินี ปันต๊ะ
Miss Tarinee Panta
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารการเงิน 2