มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » ฝ่ายกฎหมาย
จำนวนบุคลากรของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » ฝ่ายกฎหมายมีทั้งหมด 6 คน แยกตามประเภทการจ้างได้
1. พนักงานมหาวิทยาลัย  : 6  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย (6)
1 นายวันเฉลิม ปัญญาดี
Mr. Wunchalerm Panyadee
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » ฝ่ายกฎหมาย
2 นายอดิศร สุวรรณ
Mr. Adisol Suwan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » ฝ่ายกฎหมาย
3 นายเสริมศักดิ์ ไชยทา
Mr. Cermsak Chaita
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » ฝ่ายกฎหมาย
4 น.ส.กีรติกัณฑ์ ขัติวงศ์
Miss Keeratikun Kuttiwong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » ฝ่ายกฎหมาย
5 น.ส.สุวิกา อยู่วิวัฒน์
Miss Suwika Youwiwat
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » ฝ่ายกฎหมาย
6 น.ส.คัทลียา ใจศรีธิ
Miss Kuttaleeya Jaisreti
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » ฝ่ายกฎหมาย