มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารทรัพยากรบุคคล » งานทะเบียนประวัติ
จำนวนบุคลากรของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารทรัพยากรบุคคล » งานทะเบียนประวัติมีทั้งหมด 4 คน แยกตามประเภทการจ้างได้
1. พนักงานมหาวิทยาลัย  : 4  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย (4)
1 นายวารินทร์ ขินแก้ว
Mr. Warin Khinkaew
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารทรัพยากรบุคคล » งานทะเบียนประวัติ
2 นางสาวิตรี ใคร้มา
Mrs. Sawitree Kraima
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารทรัพยากรบุคคล » งานทะเบียนประวัติ
3 น.ส.ภัคจิรา วิจิตร
Miss Pakjira Vijit
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารทรัพยากรบุคคล » งานทะเบียนประวัติ
4 น.ส.ละออศิริ พรหมศร
Miss La-orsiri Promsorn
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารทรัพยากรบุคคล » งานทะเบียนประวัติ