มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
จำนวนบุคลากรของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีทั้งหมด 5 คน แยกตามประเภทการจ้างได้
1. พนักงานมหาวิทยาลัย  : 5  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย (5)
1 นางชญานิศ ปัญญา
Mrs. Chayanid Punya
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2 น.ส.ณิชนันทน์ ดวงคำ
Miss Nitchanan Duangkham
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3 นายรัตติกาล ณวิชัย
Mr. Rattikarn Nawichai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
4 นายคธาวุฒิ ทิพจร
Mr. Khathawut Thippajorn
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
5 นางโสภา สุทธิยุทธ์
Mrs. Sopa Suttiyut
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์