มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานอำนวยการ
จำนวนบุคลากรของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานอำนวยการมีทั้งหมด 21 คน แยกตามประเภทการจ้างได้
1. พนักงานมหาวิทยาลัย  : 18  คน
2. พนักงานส่วนงาน  : 3  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย (18)
1 นางสิริพูน มณี
Mrs. Siriphun Kumpikum
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานอำนวยการ
2 นางกาญจนา ถาแก้ว
Mrs. Kanjana Thakaew
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานอำนวยการ
3 นายกมล กล่อมมิตร
Mr. Kamon Klommit
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานอำนวยการ
4 นายอาจันทร์ อยู่นาน
Mr. Arechan Unan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานอำนวยการ
5 น.ส.สิริอัจฉรา ทิพยวงศ์
Miss Siriachara Tippayawong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานอำนวยการ
6 น.ส.พนิตนันท์ อินทราวุธ
Miss Phanitnan Intrawut
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานอำนวยการ
7 น.ส.รลิสฐิตา ถมทอง
Miss. Ralistita Thomtong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานอำนวยการ
8 น.ส.เบญจพร ปานดี
Miss Benjaporn Pandee
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานอำนวยการ
9 นายวันนิวัฒน์ เรืองพรวิสุทธิ์
Mr. Wanniwat Ruangpornwisuth
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานอำนวยการ
10 ว่าที่ ร.ต.ภาวิต แก้วมา
Acting Sub Lt. Pawit Kaewma
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานอำนวยการ
11 น.ส.ปุณณภา แม้นพยัคฆ์
Miss Punnapa Maenpayuk
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานอำนวยการ
12 นายจักรพันธ์ อารีศรีสม
Mr. Jakkraphan Areesresom
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานอำนวยการ
13 น.ส.ธันยรัศมิ์ วงศ์เกษม
Miss Tanyarat Wongkasem
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานอำนวยการ
14 น.ส.ธัญชนก สีหาพล
Miss Thanchanok Seehaphon
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานอำนวยการ
15 น.ส.พวงพยอม เสนาวารี
Miss Puangpayorm Senawaree
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานอำนวยการ
16 น.ส.ณัชวรพักตร์ ฐิตาธานินทร์
Miss Nutchworapak Thithathaninth
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานอำนวยการ
17 น.ส.วิไลวรรณ ธงงาม
Miss Wilaiwan Thongarm
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานอำนวยการ
18 น.ส.นวลนิตย์ สกุลทอง
Miss Nualnit Sakultong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานอำนวยการ
พนักงานส่วนงาน (3)