มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » ฝ่ายสื่อสารองค์กร
จำนวนบุคลากรของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » ฝ่ายสื่อสารองค์กรมีทั้งหมด 7 คน แยกตามประเภทการจ้างได้
1. พนักงานมหาวิทยาลัย  : 4  คน
2. ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้)  : 2  คน
3. บุคคลภายนอก  : 1  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย (4)
1 น.ส.ปริศนา เก่งกาจ
Miss Pridsanar Kengkart
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » ฝ่ายสื่อสารองค์กร
2 น.ส.บงกชชนก เมธีวุฒิวงศ์
Miss Bongkochanok Meteewuttiwongsa
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » ฝ่ายสื่อสารองค์กร
3 น.ส.น้ำทิพย์ พรหมเพ็ชร
Miss. Namthip Prompetch
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » ฝ่ายสื่อสารองค์กร
4 นางสุจิตรา ราชจันทร์
Mrs. Suchittra Rachjun
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » ฝ่ายสื่อสารองค์กร
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) (2)
บุคคลภายนอก (1)