มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » ฝ่ายสื่อสารองค์กร
จำนวนบุคลากรของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » ฝ่ายสื่อสารองค์กรมีทั้งหมด 6 คน แยกตามประเภทการจ้างได้
1. พนักงานมหาวิทยาลัย  : 4  คน
2. บุคคลภายนอก  : 1  คน
3. พนักงานส่วนงาน  : 1  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย (4)
1 น.ส.ปริศนา เก่งกาจ
Miss Pridsanar Kengkart
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » ฝ่ายสื่อสารองค์กร
2 น.ส.กนกวรรณ แซ่หล่อ
Miss Kanokwan Saelor
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » ฝ่ายสื่อสารองค์กร
3 น.ส.น้ำทิพย์ พรหมเพ็ชร
Miss. Namthip Prompetch
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » ฝ่ายสื่อสารองค์กร
4 นางสุจิตรา ราชจันทร์
Mrs. Suchittra Rachjun
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บุคคลภายนอก (1)
พนักงานส่วนงาน (1)