มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายพัฒนาการศึกษาและหลักสูตร
จำนวนบุคลากรของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายพัฒนาการศึกษาและหลักสูตรมีทั้งหมด 8 คน แยกตามประเภทการจ้างได้
1. พนักงานมหาวิทยาลัย  : 5  คน
2. จ้างเหมา  : 2  คน
3. ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ  : 1  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย (5)
1 น.ส.ธันวดี กรีฑาเวทย์
Miss Tunwadee Kreethawate
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายพัฒนาการศึกษาและหลักสูตร
2 น.ส.ฐิตารีย์ พรหมเศรษฐการ
Miss Thitaree Phromsetthakan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายพัฒนาการศึกษาและหลักสูตร
3 น.ส.นฤมล คงขุนเทียน
Miss Narumol Lungkuntien
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายพัฒนาการศึกษาและหลักสูตร
4 น.ส.อาทิตยา ธรรมตา
Miss. Aretittaya Thammata
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายพัฒนาการศึกษาและหลักสูตร
5 น.ส.รักษ์พิกุล วงศ์จักร์
Miss Rukpikul Wongjak
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายพัฒนาการศึกษาและหลักสูตร
จ้างเหมา (2)
ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ (1)