มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
จำนวนบุคลากรของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์มีทั้งหมด 18 คน แยกตามประเภทการจ้างได้
1. พนักงานมหาวิทยาลัย  : 15  คน
2. พนักงานส่วนงาน  : 3  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย (15)
1 น.ส.อำภา วิรัตน์พฤกษ์
Miss Ampa Wiratphruk
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
2 น.ส.กาญจนา ชิดทอง
Miss Kanchana Chitthong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
3 นายจีระศักดิ์ วงษาปัน
Mr. Jeerasak Wongsapan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ » งานบริหารและธุรการ
4 นางปรียา พระก่ำ
Mrs. Preeya Prakum
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ » งานบริหารและธุรการ
5 น.ส.สุภาภรณ์ ใจเฉียง
Miss Supaporn Jaichiang
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ » งานคลังและพัสดุ
6 น.ส.กาญจนา เขื่อนแก้ว
Miss Kanchana Khueankaeo
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ » งานคลังและพัสดุ
7 น.ส.มุทิตา ซิงห์
Miss Muthita Zing
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ » งานคลังและพัสดุ
8 น.ส.ทวีพร อดเหนียว
Miss Taweeporn Odneaw
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ » งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
9 ดร.เดือนแรม บ่อเงิน
Dr. Deunram Bor-ngern
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ » งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
10 ดร.วีร์ พวงเพิกศึก
Dr. Wee Poungperksuk
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ » งานบริการวิชาการและวิจัย
11 น.ส.เบญจวรรณ จันทร์แก้ว
Miss Benchawan Jankaew
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ » งานบริการวิชาการและวิจัย
12 นายวรวิทย์ อินตา
Mr. Woravit Inta
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
13 นายนัฐพล คำซอน
Mr. Nattaplon Khamshon
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
14 น.ส.นฤมล แก้วป้อม
Miss Naruemon Kaewpom
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
15 นางจีราพัชร พัฒนาสนุศรณ์
Mrs. Jeerapat Pattananusorn
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
พนักงานส่วนงาน (3)
1 นายเอกพันธ์ กูนโน
Mr. Akgpan Gonno
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ » งานบริหารและธุรการ
2 น.ส.นภัสวรรณ กันศิริ
Miss Naphatsawan Kansiri
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ » งานบริหารและธุรการ
3 นายยมนา ปานันท์
Mr. Yommana Panan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ » งานบริการวิชาการและวิจัย