มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักหอสมุด » ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
จำนวนบุคลากรของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักหอสมุด » ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศมีทั้งหมด 9 คน แยกตามประเภทการจ้างได้
1. พนักงานมหาวิทยาลัย  : 7  คน
2. ข้าราชการ  : 1  คน
3. พนักงานส่วนงาน  : 1  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย (7)
1 นางจิณาภา ใคร้มา
Mrs. Jinapa Krima
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักหอสมุด » ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
2 น.ส.ฐิติชญาณ์ ก๋าคำ
Miss Thitichaya Kakham
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักหอสมุด » ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
3 น.ส.กัลย์ธีรา ทาเขียว
Miss Kaltheera Takhiao
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักหอสมุด » ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
4 นายอภิสิทธิ์ พระมาลา
Mr. Apisit Pramala
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักหอสมุด » ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
5 น.ส.ศรันย์ เขื่อนคำ
Miss Sarun Khuenkhum
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักหอสมุด » ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
6 นางอริศรา สิงห์ปัน
Mrs. Arissara Singpan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักหอสมุด » ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
7 นายสุธรรม อุมาแสงทองกุล
Mr. Sutham Umasangtongkul
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักหอสมุด » ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
ข้าราชการ (1)
พนักงานส่วนงาน (1)