มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักหอสมุด » กองบริหารงานสำนักหอสมุด
จำนวนบุคลากรของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักหอสมุด » กองบริหารงานสำนักหอสมุดมีทั้งหมด 9 คน แยกตามประเภทการจ้างได้
1. พนักงานมหาวิทยาลัย  : 8  คน
2. พนักงานส่วนงาน  : 1  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย (8)
1 น.ส.เพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์
Miss Phetprakaikaew Duangharuthaithip
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักหอสมุด » กองบริหารงานสำนักหอสมุด
2 นายสรวุฒิ ไชยเป็ง
Mr. Sorawut Chaipeng
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักหอสมุด » กองบริหารงานสำนักหอสมุด » งานบริหารและธุรการ
3 นายอเสกข์ เพ็ชรเฟื่อง
Mr. Asek Petfuang
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักหอสมุด » กองบริหารงานสำนักหอสมุด » งานบริหารและธุรการ
4 นายณัฐชาพงษ์ รักสกุลกานต์
Mr. Nutchapong Raksakulkan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักหอสมุด » กองบริหารงานสำนักหอสมุด » งานบริหารและธุรการ
5 น.ส.คุณากร สีสด
Miss Kunakorn Seesoad
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักหอสมุด » กองบริหารงานสำนักหอสมุด » งานการเงินและพัสดุ
6 น.ส.อารีรัตน์ ศรีธิ
Miss Areerat Srithi
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักหอสมุด » กองบริหารงานสำนักหอสมุด » งานการเงินและพัสดุ
7 น.ส.ศิริพร ยาวิชัย
Miss Siriporn Yawichai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักหอสมุด » กองบริหารงานสำนักหอสมุด » งานการเงินและพัสดุ
8 น.ส.โสฬส จันพะโยม
Miss Soros Janpayom
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักหอสมุด » กองบริหารงานสำนักหอสมุด » งานนโยบายและแผน
พนักงานส่วนงาน (1)