มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
จำนวนบุคลากรของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรมีทั้งหมด 27 คน แยกตามประเภทการจ้างได้
1. พนักงานมหาวิทยาลัย  : 23  คน
2. ลูกจ้างประจำ  : 2  คน
3. พนักงานส่วนงาน  : 2  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย (23)
1 นางชุลีพันธ์ วงศ์คำตัน
Mrs. Chuliphan Wongkhumtan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
2 นางวิภาวรรณ ผาภูมิ
Mrs. Wipawan Phapoom
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
3 นายสุรเชษฐ เขื่อนควบ
Mr. Surachet Khueankhuab
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » งานบริหารและธุรการ
4 นางสินีลักษณ์ เครือปัญญา
Mrs. Sineeluck Khuepanya
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » งานบริหารและธุรการ
5 น.ส.เบญจมาศ ปานดี
Miss Benjamas Pandee
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » งานบริหารและธุรการ
6 นายพงศ์นรินทร์ จอมใจป้อ
Mr. Pongnarin Jomjaipor
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » งานบริหารและธุรการ
7 น.ส.นภสร บุญเรือง
Miss Naphasorn Boonrueng
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » งานคลังและพัสดุ
8 น.ส.ดวงดาว อุตรสัก
Miss Duangdao Utarasak
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » งานคลังและพัสดุ
9 นายอดุลย์ โพธิ
Mr. Adoon Pothi
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » งานคลังและพัสดุ
10 น.ส.อธิษฐาน มีแสงแก้ว
Miss Athisthan Meesangkaew
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
11 น.ส.จีราพร ทิพย์เนตร
Miss Jeeraphorn Thibphanate
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
12 นางวิไล กานิล
Mrs. Wilai Kanin
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
13 น.ส.อรุณศรี เอี่ยมรัมย์
Miss Aroonsri Aiemrum
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
14 นางจันทร์จิรา วันชนะ
Mrs. Janjira Wanchana
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
15 นายเอกชัย บุญธรรม
Mr. Eakkachai Buntham
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
16 นายทองลา ภูคำวงศ์
Mr. Thongla Pukumvong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
17 นายสุมิตร เชื่อมชัยตระกูล
Mr. Sumit Chueamchaitrakun
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
18 นางอัจฉรี นาคะเสถียร
Mrs. Adcharee Nakhasatian
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
19 นายประพันธ์ จิโน
Mr. Prapun Jino
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
20 นางเยาวลักษณ์ ลิลิต
Mrs. Yaowaluck Lilit
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
21 น.ส.นันท์ณภัส ระหงษ์
Miss Nunnapat Rahong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
22 น.ส.ยุรีวรรณ นนทวาสี
Miss Yureewan Nontawasee
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
23 น.ส.ปวริศา ศรีสง่า
Miss Pavarisa Srisa-nga
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » งานบริการวิชาการและวิจัย
ลูกจ้างประจำ (2)
1 นางสุนทรี หาญพรหม
Mrs. Soontaree Jummay
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » งานบริหารและธุรการ
2 ว่าที่ ร.ต.ประถม พิชัย
Acting Sub Lt. Pratom Pichai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
พนักงานส่วนงาน (2)
1 นายสมบูรณ์ แซ่งุ่ย
Mr. Somboot Sae_ngui
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » งานบริหารและธุรการ
2 นายสราวุฎ อาริยะ
Mr. Srawut Ariya
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » งานบริหารและธุรการ