มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานบริการวิชาการ » งานบริหารและประสานงานบริการวิชาการ
จำนวนบุคลากรของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานบริการวิชาการ » งานบริหารและประสานงานบริการวิชาการมีทั้งหมด 5 คน แยกตามประเภทการจ้างได้
1. ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ  : 3  คน
2. พนักงานมหาวิทยาลัย  : 2  คน
ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ (3)
1 นางกัลยาณี หล้าป้อม
Mrs. Kanlayanee Lhapom
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานบริการวิชาการ » งานบริหารและประสานงานบริการวิชาการ
2 นางอุทิศ ใจสักเสริญ
Mrs. Authis Jaiasksroen
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานบริการวิชาการ » งานบริหารและประสานงานบริการวิชาการ
3 นางสาวสุนันทา ศรีรัตนา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานบริการวิชาการ » งานบริหารและประสานงานบริการวิชาการ
พนักงานมหาวิทยาลัย (2)
1 นางวิไล เจริญอรุณวัฒนา
Mrs. Wilai Charoenarunwathana
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานบริการวิชาการ » งานบริหารและประสานงานบริการวิชาการ
2 น.ส.ชณันภัสร์ กีรติอำนวยศรี
Miss Chanunpat Keeratiamnuaysri
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานบริการวิชาการ » งานบริหารและประสานงานบริการวิชาการ