มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร
จำนวนบุคลากรของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตรมีทั้งหมด 63 คน แยกตามประเภทการจ้างได้
1. พนักงานมหาวิทยาลัย  : 32  คน
2. พนักงานส่วนงาน  : 24  คน
3. ลูกจ้างประจำ  : 6  คน
4. ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ  : 1  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย (32)
1 นางอารีรักษ์ วิชัยศรี
Mrs. Areerak Wichaisri
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร
2 นางนงวัย ภักดิ์สันติพงศ์
Mrs. Nongwai Parksantipong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร » งานบริหารและธุรการ
3 นางอารีย์ นามเมือง
Mrs. Aree Nammuang
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร » งานบริหารและธุรการ
4 น.ส.ชรินทร์ทิพย์ โกฎิแก้ว
Miss Charinthip Godegarw
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร » งานบริหารและธุรการ
5 น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา
Miss Kheamintra Tippanya
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร » งานบริหารและธุรการ
6 น.ส.กาญจนา ภักดิ์สันติพงศ์
Miss Kanjana Parksantipong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร » งานบริหารและธุรการ
7 น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล
Miss Sujira Thiojirakul
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร » งานบริหารและธุรการ
8 นางภัชราภรณ์ จันต๊ะ
Mrs. Patcharaporn Chanta
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร » งานบริหารและธุรการ
9 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ
Acting Sub Lt. Kanuang Meksuwan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร » งานบริหารและธุรการ
10 น.ส.ศรีวรรณ ดอนวิเศษ
Miss Sriwun Domwiset
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร » งานบริหารและธุรการ
11 นายกิตติชัย เกตุจิ๋ว
Mr. Kittichai Ketjio
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร » งานบริหารและธุรการ
12 น.ส.กมลลักษณ์ มณีเกี๋ยง
Miss Kamollux Maneekiang
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร » งานบริหารและธุรการ
13 น.ส.สุภาภรณ์ สิริกรม
Miss Suphaporn Sirikrom
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร » งานบริหารและธุรการ
14 นางลัดดาวัลย์ ระดม
Mrs. Laddawan Radom
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร » งานคลังและพัสดุ
15 น.ส.พัชรินทร์ อลิปริยกุล
Miss Patcharin AlipliyaKoon
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร » งานคลังและพัสดุ
16 นางพิกุล นิลวาส
Mrs. Pigoon Ninvart
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร » งานคลังและพัสดุ
17 นายสันต์ชัย มุกดา
Mr. Sunchai Mukda
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร » งานบริการการศีกษาและกิจการนักศึกษา
18 นายเสริมศักดิ์ พรหมจารีย์
Mr. Sroemsak Promjaree
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร » งานบริการการศีกษาและกิจการนักศึกษา
19 นายปรีชา รัตนัง
Mr. Pricha Rattanang
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร » งานบริการการศีกษาและกิจการนักศึกษา
20 นายสัมพันธ์ ตาติวงค์
Mr. Samphan Tatiwong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร » งานบริการการศีกษาและกิจการนักศึกษา
21 นายเขต ศรีพรรณ
Mr. Khet Sripun
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร » งานบริการการศีกษาและกิจการนักศึกษา
22 ดร.จักรพงษ์ สุภาวรรณ์
Dr. Jakarpong Supawan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร » งานบริการการศีกษาและกิจการนักศึกษา
23 นางศศิธร ปัญญา
Mrs. Sasitorn Punya
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร » งานบริการการศีกษาและกิจการนักศึกษา
24 น.ส.วราภรณ์ ภูมิ์พิพัฒน์
Miss Waraphorn Phoomphiphat
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร » งานบริการการศีกษาและกิจการนักศึกษา
25 นายบัณฑิต ต๊ะเสาร์
Mr. Bundit Tasour
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร » งานบริการการศีกษาและกิจการนักศึกษา
26 น.ส.นุจรีย์ พรมโสภา
Miss Nutcharee Phromsopha
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร » งานบริการการศีกษาและกิจการนักศึกษา
27 นายรุ่งโรจน์ มณี
Mr. Roongrote Manee
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร » งานบริการการศีกษาและกิจการนักศึกษา
28 น.ส.อัชฌา เทพศิริ
Miss Atcha Thepsiri
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร » งานบริการการศีกษาและกิจการนักศึกษา
29 น.ส.สุลาวัลย์ อาทิตย์
Miss Sulawan Arthit
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร » งานบริการการศีกษาและกิจการนักศึกษา
30 น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม
Miss Apiriya Namwongprom
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร » งานบริการการศีกษาและกิจการนักศึกษา
31 ดร.นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์
Dr. Narin Taokaenchan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร » งานบริการการศีกษาและกิจการนักศึกษา
32 นางอภิชนา วงศ์วารเตชะ
Mrs. Apichana Wongvarnthecha
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร » งานบริการวิชาการและวิจัย
พนักงานส่วนงาน (24)
1 นายสานิตย์ คำตุ้ย
Mr. Sanit Khamtui
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร » งานบริหารและธุรการ
2 น.ส.รณิดา พรมศรี
Miss Ranida Phomsri
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร » งานบริหารและธุรการ
3 นายกิตติศักดิ์ พุทธวงค์
Mr. Kittisak Puttawong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร » งานบริหารและธุรการ
4 นายอนุศิษฏ์ บุญทาแดง
Mr. Anusit Boontadang
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร » งานบริหารและธุรการ
5 นางจิราพร หลงปันใจ
Mrs. Jiraporn Longpanchai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร » งานบริหารและธุรการ
6 นายธีระชัย ศรีทอง
Mr. Theerachai Sritong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร » งานบริหารและธุรการ
7 นางภินัณญา เหมืองคำ
Mrs. Pinanya Mueangkham
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร » งานบริหารและธุรการ
8 นายสุดใจ วรรณวิชิต
Mr. Sudchai Wanwichit
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร » งานบริหารและธุรการ
9 นายนรินทร์ สุจริต
Mr. Narin Sucharit
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร » งานบริหารและธุรการ
10 นายสายชล วิมานทอง
Mr. Saichon Vimanthong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร » งานบริหารและธุรการ
11 น.ส.นพมาศ มุ่งเมือง
Miss. Nopamas Moongmuang
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร » งานคลังและพัสดุ
12 น.ส.พิกุล โพธิวงค์
Miss Pikul Potiwong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร » งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
13 นางเกศริน ขยัน
Mrs. Kedsarin Kayan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร » งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
14 นายวิรัตน์ วงค์จักร์
Mr. Wirat Wongjak
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร » งานบริการการศีกษาและกิจการนักศึกษา
15 น.ส.อัยวริญ แก้วชิต
Miss Aiwarin Kaewchit
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร » งานบริการการศีกษาและกิจการนักศึกษา
16 นายกานต์พนธ์ ชุมภู
Mr. Kanpon Chumpoo
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร » งานบริการการศีกษาและกิจการนักศึกษา
17 น.ส.เดือนวิสาข์ สิงหะภักดี
Miss Duanwisa Singhapukdee
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร » งานบริการการศีกษาและกิจการนักศึกษา
18 นายประดับการ มาอุด
Mr. Pradubkarn Ma-aud
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร » งานบริการการศีกษาและกิจการนักศึกษา
19 นายประสิทธิ์ จันทร์ตาธรรม
Mr. Prasit Chantatham
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร » งานบริการการศีกษาและกิจการนักศึกษา
20 นายดวงจันทร์ ขยัน
Mr. Duangjan Khayan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร » งานบริการการศีกษาและกิจการนักศึกษา
21 นายสถิตย์ ดวงดี
Mr. Satit Daungdee
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร » งานบริการการศีกษาและกิจการนักศึกษา
22 นายประดิษฐ์ ฟูจันทร์ใหม่
Mr. Pradis Foojunmai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร » งานบริการการศีกษาและกิจการนักศึกษา
23 นางอำไพ ออนศรี
Mrs. Ampai Aonsri
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร » งานบริการการศีกษาและกิจการนักศึกษา
24 นายเกียรติยศ บุญเรือง
Mr. Kiattiyos Boonraung
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร » งานบริการการศีกษาและกิจการนักศึกษา
ลูกจ้างประจำ (6)
1 นางหทัยรัตน์ ชววัฑรัตน์ชัย
Mrs. Hathairat Chawawatratchai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร » งานบริหารและธุรการ
2 นายประสิทธิ์ ทาริเดช
Mr. Prasit Tharidat
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร » งานบริหารและธุรการ
3 นายสุรัตน์ เสาร์คำ
Mr. Surat Saokhum
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร » งานคลังและพัสดุ
4 นางรัตน์นรี ปะมาละ
Mrs. Ratnaree Pamala
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร » งานคลังและพัสดุ
5 นายประมวล ภูเขา
Mr. Pramuan Phukhao
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร » งานบริการการศีกษาและกิจการนักศึกษา
6 นายวิชิต วิชัย
Mr. Vichit Vichai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร » งานบริการการศีกษาและกิจการนักศึกษา
ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ (1)