มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนาคุณภาพ
จำนวนบุคลากรของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนาคุณภาพมีทั้งหมด 6 คน แยกตามประเภทการจ้างได้
1. พนักงานมหาวิทยาลัย  : 6  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย (6)
1 นางวราภรณ์ ฟูกุล
Mrs. Waraporn Fookul
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนาคุณภาพ
2 นางจุดารัตน์ ชิดทอง
Mrs. Judarad Chittong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนาคุณภาพ » งานประกันคุณภาพการศึกษา
3 นายอัศวเทพ คันชิง
Mr. Atsavathep Kanching
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนาคุณภาพ » งานประกันคุณภาพการศึกษา
4 น.ส.หนึ่งฤทัย บุญตวย
Miss Nuangrutai Boontuy
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนาคุณภาพ » งานมาตรฐานการควบคุมภายใน
5 น.ส.นิตยา ใจกันทา
Miss Nittaya Jaikanta
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนาคุณภาพ » งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน
6 นางวันทินี ปิ่นแก้ว
Mrs. Wantinee Pinkeaw
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนาคุณภาพ » งานอำนวยการ