มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
จำนวนบุคลากรของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมีทั้งหมด 17 คน แยกตามประเภทการจ้างได้
1. พนักงานมหาวิทยาลัย  : 10  คน
2. พนักงานส่วนงาน  : 7  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย (10)
1 นางกัณณิกา ข้ามสี่
Mrs. Kannika Khamsi
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
2 น.ส.ศรีวรรณ บุญเรือง
Miss Sriwan Bunrueng
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม » งานอำนวยการ
3 นางอำพร เวียตตัน
Mrs. Amporn Vaittan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม » งานอำนวยการ
4 นายวุฒิภัทร เกตุพัฒนพล
Mr. Wutthiphat Ketpatthanapol
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม » งานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม
5 น.ส.เมริษา ยอดหอม
Miss Mayrisa Yodhom
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม » งานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม
6 นายอัศมนต์ สมศรี
Mr. Asamon Somsri
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม » งานดนตรีและนันทนาการ
7 น.ส.แคทลียา ประลาสนธิ์
Miss Kattaleeya Pralason
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม » งานดนตรีและนันทนาการ
8 นายวิทชัย สุขเพราะนา
Mr. Wittachai Sukphroana
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม » งานดนตรีและนันทนาการ
9 นายอนุสรณ์ วิจารณ์ปรีชา
Mr. Anusorn Wicharnpreecha
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม » งานพิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย
10 นางอุไรภัสร์ ชัยเรืองวุฒิ
Mrs. Uraiphas Chairueangwut
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม » งานพิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย
พนักงานส่วนงาน (7)
1 นายสามารถ พิงคะสัน
Mr. Samart Pingkasan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม » งานอำนวยการ
2 นายนพดล พิมาสน
Mr. Nopphadol Phimason
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม » งานอำนวยการ
3 นายไชยวัฒน์ ด้วงสูงเนิน
Mr. Chaiwat Duangsungnoen
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม » งานอำนวยการ
4 น.ส.วีนาภัทร์ พงษ์ภา
Miss Weenapat Pongpa
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม » งานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม
5 ว่าที่ ร.ต.พิธิวัฒน์ วิรากานต์กุล
Mr. Pithiwat Vilrakarnkul
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม » งานดนตรีและนันทนาการ
6 นายณัฐพงษ์ ตุ้ยเต็มวงค์
Mr. Nuttapong Tuitemwong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม » งานดนตรีและนันทนาการ
7 นายสมเกียรติ์ จันทิมา
Mr. Somkiat Janthima
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม » งานพิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย