มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารทรัพยากรบุคคล
จำนวนบุคลากรของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารทรัพยากรบุคคลมีทั้งหมด 17 คน แยกตามประเภทการจ้างได้
1. พนักงานมหาวิทยาลัย  : 17  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย (17)
1 นายธนภัทร ปัญญาวงค์
Mr. Thanapat Phunyawong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารทรัพยากรบุคคล
2 นางกาญจนา โกะสูงเนิน
Mrs. Kanjana Kohsungnoen
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารทรัพยากรบุคคล » งานตำแหน่งและอัตรากำลัง
3 น.ส.พจมาน สุวรรณโกสุม
Miss Potjamarn Suwankosum
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารทรัพยากรบุคคล » งานตำแหน่งและอัตรากำลัง
4 น.ส.อารัทรา พิเชษฐพันธ์
Miss Arruttra Pishettapun
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารทรัพยากรบุคคล » งานตำแหน่งและอัตรากำลัง
5 น.ส.พรรนุท พูลสวัสดิ์
Miss Phannut Phunsawat
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารทรัพยากรบุคคล » งานตำแหน่งและอัตรากำลัง
6 น.ส.มยุรี แก้วประภา
Miss Mayuree Keawprapa
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารทรัพยากรบุคคล » งานตำแหน่งและอัตรากำลัง
7 น.ส.สุพัตรา ตนเล็ก
Miss Suphattra Tonlek
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารทรัพยากรบุคคล » งานตำแหน่งและอัตรากำลัง
8 นายวารินทร์ ขินแก้ว
Mr. Warin Khinkaew
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารทรัพยากรบุคคล » งานทะเบียนประวัติ
9 นางสาวิตรี ใคร้มา
Mrs. Sawitree Kraima
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารทรัพยากรบุคคล » งานทะเบียนประวัติ
10 น.ส.ภัคจิรา วิจิตร
Miss Pakjira Vijit
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารทรัพยากรบุคคล » งานทะเบียนประวัติ
11 น.ส.ละออศิริ พรหมศร
Miss La-orsiri Promsorn
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารทรัพยากรบุคคล » งานทะเบียนประวัติ
12 น.ส.ศรินรา ภีระคำ
Miss Sarinra Peerakum
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารทรัพยากรบุคคล » งานอำนวยการ
13 นางดวงดาว ศรีวรรณบุตร
Mrs. Duangdao Sriwanaboot
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารทรัพยากรบุคคล » งานอำนวยการ
14 นายสมาน บุญทาคำ
Mr. Saman Bunthakham
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารทรัพยากรบุคคล » งานอำนวยการ
15 นายสุชาติ จันทร์แก้ว
Mr. Suchat Junkeaw
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารทรัพยากรบุคคล » งานสวัสดิการ
16 น.ส.หยาดพิรุณ ทองงาม
Miss Yardpiroon Thongngam
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารทรัพยากรบุคคล » งานสวัสดิการ
17 นางนิรมล ทองทิพย์
Mrs. Niramol Tongtip
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารทรัพยากรบุคคล » งานสวัสดิการ