มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง
จำนวนบุคลากรของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลางมีทั้งหมด 33 คน แยกตามประเภทการจ้างได้
1. พนักงานมหาวิทยาลัย  : 28  คน
2. พนักงานส่วนงาน  : 5  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย (28)
1 นางประนอม จันทรังษี
Mrs. Pranom Chantarangsri
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง
2 นางพัชรี คำรินทร์
Mrs. Patcharee Kamrin
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง
3 นายวรภาส ปูระณะพงษ์
Mr. Vorapas Puranapong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานสภาพนักงาน
4 นายศุภชัย ชัยอุดมวิถี
Mr. Supachai Chaiudomvitee
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานสภาพนักงาน
5 น.ส.สุนัดดา สัตตวัตรกุล
Miss Sunadda Sattawatkun
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานสภาพนักงาน
6 นางตรีรัตน์ มาร์คว๊าร์คเสน
Mrs. Treerat
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานประสานงาน
7 นายมนตรี อนันต์
Mr. Montre Anan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานประสานงาน
8 น.ส.กิริยา ทิพย์โอสถ
Miss Kiriya Thiposot
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานประชุม
9 นางธัญทิวา เผ่าต๊ะใจ
Mrs. Thantiwa Paowtajai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานประชุม
10 นางลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์
Mrs. Laddawan Bamrungkan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานประชุม
11 นางสิริพูน มณี
Mrs. Siriphun Kumpikum
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานอำนวยการ
12 น.ส.สิริอัจฉรา ทิพยวงศ์
Miss Siriachara Tippayawong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานอำนวยการ
13 นางกาญจนา ถาแก้ว
Mrs. Kanjana Thakaew
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานอำนวยการ
14 นายกมล กล่อมมิตร
Mr. Kamon Klommit
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานอำนวยการ
15 น.ส.ปุณณภา แม้นพยัคฆ์
Miss Punnapa Maenpayuk
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานอำนวยการ
16 นายอาจันทร์ อยู่นาน
Mr. Arechan Unan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานอำนวยการ
17 น.ส.พนิตนันท์ อินทราวุธ
Miss Phanitnan Intrawut
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานอำนวยการ
18 น.ส.รลิสฐิตา ถมทอง
Miss. Ralistita Thomtong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานอำนวยการ
19 น.ส.เบญจพร ปานดี
Miss Benjaporn Pandee
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานอำนวยการ
20 นายวันนิวัฒน์ เรืองพรวิสุทธิ์
Mr. Wanniwat Ruangpornwisuth
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานอำนวยการ
21 ว่าที่ ร.ต.ภาวิต แก้วมา
Acting Sub Lt. Pawit Kaewma
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานอำนวยการ
22 นายจักรพันธ์ อารีศรีสม
Mr. Jakkraphan Areesresom
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานอำนวยการ
23 น.ส.ณัชวรพักตร์ ฐิตาธานินทร์
Miss Nutchworapak Thithathaninth
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานอำนวยการ
24 น.ส.วิไลวรรณ ธงงาม
Miss Wilaiwan Thongarm
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานอำนวยการ
25 น.ส.ธันยรัศมิ์ วงศ์เกษม
Miss Tanyarat Wongkasem
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานอำนวยการ
26 น.ส.ธัญชนก สีหาพล
Miss Thanchanok Seehaphon
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานอำนวยการ
27 น.ส.พวงพยอม เสนาวารี
Miss Puangpayorm Senawaree
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานอำนวยการ
28 น.ส.นวลนิตย์ สกุลทอง
Miss Nualnit Sakultong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานอำนวยการ
พนักงานส่วนงาน (5)
1 น.ส.อำไพ บัวลอย
Miss Ampai Bualoi
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานประชุม
2 น.ส.รัตน์มณี ยศติวงศ์
Miss Rutmanee Yottiwong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานประชุม
3 นายวีระยุทธ แสนสุข
Mr. Wirayut Saensuk
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานอำนวยการ
4 น.ส.ประภาพร ขุนนา
Miss Prapaporn Khunna
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานอำนวยการ
5 นายสาธิต หาญยุทธ
Mr. Satit Hanyood
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานอำนวยการ