มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
จำนวนบุคลากรของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษมีทั้งหมด 7 คน แยกตามประเภทการจ้างได้
1. พนักงานส่วนงาน  : 5  คน
2. พนักงานมหาวิทยาลัย  : 1  คน
3. ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้)  : 1  คน
พนักงานส่วนงาน (5)
1 น.ส.สาวิตรี ตั้งใจ
Miss Sawitree Tangjai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
2 นางสาวพรกมล เล็กสมพงษ์
Miss Pornkamon Leksompong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
3 น.ส.ภักจิรา วิชัย
Miss Pakjira Wichai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
4 น.ส.พรทิวา ชัยคำเพ็ชร์
Miss Pornthiwa Chaikhampet
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
5 นายถิรวัฒน์ ต๊ะตา
Mr. Thirawat Thata
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
พนักงานมหาวิทยาลัย (1)
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) (1)