มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
จำนวนบุคลากรของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษมีทั้งหมด 26 คน แยกตามประเภทการจ้างได้
1. ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ  : 9  คน
2. พนักงานสำนักงานบริหารทรัพย์สิน  : 7  คน
3. พนักงานส่วนงาน  : 5  คน
4. ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้)  : 3  คน
5. พนักงานมหาวิทยาลัย  : 1  คน
6. พนักงานหน่วยงานวิสาหกิจ  : 1  คน
ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ (9)
1 นายบรรเจิด อบแก้ว
Mr. Bunjird Obkarw
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
2 นางสาวสายนที คำบุญสูง
Miss Sainatee Khumboonsung
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
3 นายธนากร ตรองใจ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
4 นายฐิติณัฐต์ ฉิมเย็น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
5 น.ส.พิมพ์ณดา วรโชติเดชากุล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
6 นายณัฐพงศ์ กิจพิทักษ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
7 นายกิตติพัฒน์ เครือสาร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
8 นายจักรกฤษณ์ แสงหงษ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
9 นายประเสริฐ กุลบริคุปต์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
พนักงานสำนักงานบริหารทรัพย์สิน (7)
1 น.ส.ฑาริกา ทัญมาตร์
Miss Tarika Thanyamart
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
2 นายวัชรินทร์ วิมานเพ็ชร์
Mr. Watcharin Vimanphet
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
3 น.ส.ชุลีขวัญ ภู่บุญ
Miss Chuleekhuan Phuboon
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
4 นายนัฏฐ์วิษิษฏ์ ทุนกิจใจ
Mr. Natwisit Thunkitchai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
5 น.ส.พรรณพร ม่วงโมด
Miss Pannaporn Muangmode
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
6 นายอิสระพงษ์ กำจัดภัย
Mr. Issaraphong Kamchatphai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
7 นายเมธาสิทธิ์ อินทะชัย
Mr. Metasit Ainthachai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
พนักงานส่วนงาน (5)
1 น.ส.สาวิตรี ตั้งใจ
Miss Sawitree Tangjai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
2 นางสาวพรกมล เล็กสมพงษ์
Miss Pornkamon Leksompong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
3 น.ส.ภักจิรา วิชัย
Miss Pakjira Wichai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
4 น.ส.พรทิวา ชัยคำเพ็ชร์
Miss Pornthiwa Chaikhampet
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
5 นายถิรวัฒน์ ต๊ะตา
Mr. Thirawat Thata
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) (3)
1 นางสาวปรารถนา ยามเลย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
2 นายณัฐดนัย วีรพันธุ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
3 นางสาวชนิกา ปั๋นหน่อ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
พนักงานมหาวิทยาลัย (1)
พนักงานหน่วยงานวิสาหกิจ (1)