มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยนานาชาติ » สำนักงานคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ » งานบริการวิชาการและวิจัย
จำนวนบุคลากรของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยนานาชาติ » สำนักงานคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ » งานบริการวิชาการและวิจัยมีทั้งหมด 2 คน แยกตามประเภทการจ้างได้
1. พนักงานมหาวิทยาลัย  : 2  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย (2)