มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » ฝ่ายงานฟาร์ม
จำนวนบุคลากรของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » ฝ่ายงานฟาร์มมีทั้งหมด 8 คน แยกตามประเภทการจ้างได้
1. พนักงานมหาวิทยาลัย  : 6  คน
2. ลูกจ้างประจำ  : 1  คน
3. พนักงานส่วนงาน  : 1  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย (6)
1 นายกิตติพงษ์ ทิพยะ
Mr. Kittiphong Thiphaya
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » ฝ่ายงานฟาร์ม
2 นายอภิชาติ หมั่นวิชา
Mr. Apichart Manwicha
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » ฝ่ายงานฟาร์ม
3 นายครรชิต ชมภูพันธ์
Mr. Kanchit Chompupun
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » ฝ่ายงานฟาร์ม
4 นางสมคิด ไคร้แสง
Mrs. Somkit Krisang
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » ฝ่ายงานฟาร์ม
5 นายสิทธิพร อุบายลับ
Mr. Sitiporn Aubaylap
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » ฝ่ายงานฟาร์ม
6 นายสุรศักดิ์ โพธินาม
Mr. Surasak Potinum
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » ฝ่ายงานฟาร์ม
ลูกจ้างประจำ (1)
พนักงานส่วนงาน (1)