มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » กองบริหารงานสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » งานบริหารและธุรการ
จำนวนบุคลากรของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » กองบริหารงานสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » งานบริหารและธุรการมีทั้งหมด 1 คน แยกตามประเภทการจ้างได้
1. พนักงานมหาวิทยาลัย  : 1  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย (1)