มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักหอสมุด » กองบริหารงานสำนักหอสมุด » งานการเงินและพัสดุ
จำนวนบุคลากรของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักหอสมุด » กองบริหารงานสำนักหอสมุด » งานการเงินและพัสดุมีทั้งหมด 4 คน แยกตามประเภทการจ้างได้
1. พนักงานมหาวิทยาลัย  : 4  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย (4)
1 น.ส.คุณากร สีสด
Miss Kunakorn Seesoad
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักหอสมุด » กองบริหารงานสำนักหอสมุด » งานการเงินและพัสดุ
2 น.ส.อารีรัตน์ ศรีธิ
Miss Areerat Srithi
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักหอสมุด » กองบริหารงานสำนักหอสมุด » งานการเงินและพัสดุ
3 นางโชติกา ลายทิพย์
Mrs. Chotika Laytip
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักหอสมุด » กองบริหารงานสำนักหอสมุด » งานการเงินและพัสดุ
4 น.ส.ศิริพร ยาวิชัย
Miss Siriporn Yawichai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักหอสมุด » กองบริหารงานสำนักหอสมุด » งานการเงินและพัสดุ