มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยพลังงานทดแทน » สำนักงานคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน » งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา
จำนวนบุคลากรของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยพลังงานทดแทน » สำนักงานคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน » งานวิชาการและพัฒนานักศึกษามีทั้งหมด 1 คน แยกตามประเภทการจ้างได้
1. พนักงานส่วนงาน  : 1  คน
พนักงานส่วนงาน (1)