โครงการทุนการศึกษา ASEAN-China Young Learders Scholarship Programme (ACYLS) ประจำปี 2565

แหล่งทุน :
รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน 
เป้าหมาย :
วัตถุประสงค์ :
ประเภท :
ทุนศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
ระยะเวลาให้ทุน :
ติดต่อสอบถาม :
ส่วนที่ 2 รายชื่อทุนย่อย
ส่วนที่ 3 การประกาศรับสมัคร
วันที่ประกาศเอกสารประกอบ
04/02/2565  - 01/03/2565
ส่วนที่ 4 รายชื่อผู้ได้รับทุน
-- ไม่มีข้อมูล --