ทุนการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ประจำปี 2565

แหล่งทุน :
กระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 
เป้าหมาย :
วัตถุประสงค์ :
ประเภท :
ทุนศึกษาต่อ
ทุนฝึกอบรม
คุณสมบัติผู้สมัคร :
ระยะเวลาให้ทุน :
ติดต่อสอบถาม :
ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประจำประเทศไทย โทรศัพท์หมายเลข 02-119-3555 หรือ 02-119-3599 ต่อ 202 หรือ 203 หรือ Facebook: Taiwan Education Center,Thailand หรือ Line: @TTedu
ส่วนที่ 2 รายชื่อทุนย่อย
ส่วนที่ 3 การประกาศรับสมัคร
ส่วนที่ 4 รายชื่อผู้ได้รับทุน
-- ไม่มีข้อมูล --