กรรมวิธีการผลิตเครื่องเคลือบฟิล์มบางคาร์บอนบนผิวชิ้นงานภายใต้ความดันสัญญากาศใช้ไมโครเวฟพลาสมา
ภายในประเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูพงษ์ ภาคภูมิ
ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์น้ำแบบมีชีวิต
ภายในประเทศ
อาจารย์ ดร.บัญชา ทองมี
เซ็นเซอร์ตรวจวัดการสุกของผลไม้จากฟิล์มผสมขนาดนาโน และวิธีการผสิตสิ่งนั้น
ภายในประเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรันธชา เครือฟู
สารเสริมในอาหารสัตว์น้ำในแคปซูลอัลจิเนต ไคโตซาน (Alginate-chitosan) และกรรมวิธีการผลิต
ภายในประเทศ
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร จันทร์ฉาย
กระบวนการตกแต่งสิ่งทอด้วยสารประกอบเชิงซ้อนที่มีกลิ่นหอมและต้านเชื้อแบคทีเรีย
ภายในประเทศ
รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี คงดี อัลเดรด
กรรมวิธีการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากเนื้อผลกาแฟ
ภายในประเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล
กรรมวิธีการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากเนื้อผลกาแฟ
ภายในประเทศ
อาจารย์ ดร.กนกวรรณ ตาลดี
กรรมวิธีการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากเนื้อผลกาแฟ
ภายในประเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ นาคประสม
กรรมวิธีการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากเนื้อผลกาแฟ
ภายในประเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม
ผลิตภัณฑ์กาแฟในน้ำส้มจากเนื้อผลกาแฟพร้อมดื่มเพื่อสุขภาพ
ภายในประเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล
12345