โรงเรือนเพาะเห็ดทรงเพงแหงน
ภายในประเทศ
อาจารย์ ดร.ภคมน ปินตานา
กระบวนการพัฒนาการป้องกันเชื่อราของผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
ภายในประเทศ
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร จันทร์ฉาย
ผลิตภััณฑ์เนื้อกบปรุงรสสำหรับการทำสุกด้วยการให้ความร้อน
ภายในประเทศ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกันต์ จิตมนัส
ปุ๋ยชีวภาพและกรรมวิธีการผลิต
ภายในประเทศ
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร จันทร์ฉาย
โมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อ Pregnancy Associated Glycoprotein
ภายในประเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์
กระบวนการสร้างสีลิวโคอินดิโก (Leuco Indigo) แบบแห้ง
ภายในประเทศ
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร จันทร์ฉาย
ผลิตภัณฑ์ห้อมผง และกรรมวิธีการผลิต
ภายในประเทศ
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร จันทร์ฉาย
สารผสมเครื่องสำอางจากดาหลา
ภายในประเทศ
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล
อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพในการเคลือบฟิล์มบางคาร์บอน
ภายในประเทศ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูพงษ์ ภาคภูมิ
สูตรและกรรมวิธีขึ้นรูปซีเมนต์ที่มีส่วนผสมจากวัสดุการเกษตรและน้ำยาง
ภายในประเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา ใจทนง
123456