กระบวนการตกแต่งสิ่งทอด้วยสารประกอบเชิงซ้อนที่มีกลิ่นหอมและต้านเชื้อแบคทีเรีย
ภายในประเทศ
รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี คงดี อัลเดรด
กรรมวิธีการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากเนื้อผลกาแฟ
ภายในประเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล
กรรมวิธีการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากเนื้อผลกาแฟ
ภายในประเทศ
อาจารย์ ดร.กนกวรรณ ตาลดี
กรรมวิธีการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากเนื้อผลกาแฟ
ภายในประเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ นาคประสม
กรรมวิธีการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากเนื้อผลกาแฟ
ภายในประเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม
ผลิตภัณฑ์กาแฟในน้ำส้มจากเนื้อผลกาแฟพร้อมดื่มเพื่อสุขภาพ
ภายในประเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล
ผลิตภัณฑ์กาแฟในน้ำส้มจากเนื้อผลกาแฟพร้อมดื่มเพื่อสุขภาพ
ภายในประเทศ
อาจารย์ ดร.กนกวรรณ ตาลดี
ผลิตภัณฑ์กาแฟในน้ำส้มจากเนื้อผลกาแฟพร้อมดื่มเพื่อสุขภาพ
ภายในประเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ นาคประสม
ผลิตภัณฑ์กาแฟในน้ำส้มจากเนื้อผลกาแฟพร้อมดื่มเพื่อสุขภาพ
ภายในประเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม
สารเสริมในอาหารสัตว์น้ำในแคปซูลอัลจิเนต ไคโตซาน (Alginate-chitosan) และกรรมวิธีการผลิต
ภายในประเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร จันทร์ฉาย
12345