กระบวนการเร่งรากต้นกล้าข้าวโพดโดยใช้ความเข้มแสง
ภายในประเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ
ปุ๋ยชีวภาพและกรรมวิธีการผลิต
ภายในประเทศ
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร จันทร์ฉาย
โมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อ Pregnancy Associated Glycoprotein
ภายในประเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์
กระบวนการสร้างสีลิวโคอินดิโก (Leuco Indigo) แบบแห้ง
ภายในประเทศ
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร จันทร์ฉาย
ผลิตภัณฑ์ห้อมผง และกรรมวิธีการผลิต
ภายในประเทศ
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร จันทร์ฉาย
สารผสมเครื่องสำอางจากดาหลา
ภายในประเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล
อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพในการเคลือบฟิล์มบางคาร์บอน
ภายในประเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูพงษ์ ภาคภูมิ
สูตรและกรรมวิธีขึ้นรูปซีเมนต์ที่มีส่วนผสมจากวัสดุการเกษตรและน้ำยาง
ภายในประเทศ
อาจารย์ ดร.นิตยา ใจทนง
สูตรและกรรมวิธีขึ้นรูปซีเมนต์ที่มีส่วนผสมจากวัสดุการเกษตรและน้ำยาง
ภายในประเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธุ์
กรรมวิธีการผลิตเครื่องเคลือบฟิล์มบางคาร์บอนบนผิวชิ้นงานภายใต้ความดันสัญญากาศใช้ไมโครเวฟพลาสมา
ภายในประเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูพงษ์ ภาคภูมิ
123456