ทรัพย์สินทางปัญญาของหน่วยงาน

ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาของหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประเภทของผลงาน : ทั้งหมด สถานะ : จดทะเบียนผลงาน หรือต่ออายุ สำเร็จ ที่ดำเนินการในปี 2566 มีจำนวนผลงานทั้งหมด 6 ชิ้น
ที่ทรัพย์สินทางปัญญา
1 กรรมวิธีการสกัดเซซามินเข้มข้นสูงจากน้ำมันงา
ประเภทผลงาน : อนุสิทธิบัตร
ข้อมูลการยื่นขอจดทะเบียน : รหัส 1903000441 , วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
ข้อมูลการจดทะเบียน : รหัส 21406 , วันที่ 12 เมษายน 2566
2 กรรมวิธีการผลิตส่วนผสมล่วงหน้าสำหรับผลิตอาหารสัตว์จากหญ้าและโพรไบโอติกส์
ประเภทผลงาน : อนุสิทธิบัตร
ข้อมูลการยื่นขอจดทะเบียน : รหัส 1803002687 , วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
ข้อมูลการจดทะเบียน : รหัส 21473 , วันที่ 27 เมษายน 2566
3 กระบวนการผลิตพรีไบโอติกส์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
ประเภทผลงาน : อนุสิทธิบัตร
ข้อมูลการยื่นขอจดทะเบียน : รหัส 2003003322 , วันที่ 15 ธันวาคม 2563
ข้อมูลการจดทะเบียน : รหัส 20755 , วันที่ 13 มกราคม 2566
4 กระบวนการผลิตเครื่องดื่มไมซีเลียมถั่งเช่าสีทองที่หมักในน้ำผลไม้และธัญพืช
ประเภทผลงาน : อนุสิทธิบัตร
ข้อมูลการยื่นขอจดทะเบียน : รหัส 2003003323 , วันที่ 15 ธันวาคม 2563
ข้อมูลการจดทะเบียน : รหัส 21407 , วันที่ 12 เมษายน 2566
5 กระบวนการผลิตอาหารเสริมซินไบโอติกส์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
ประเภทผลงาน : อนุสิทธิบัตร
ข้อมูลการยื่นขอจดทะเบียน : รหัส 2003003324 , วันที่ 15 ธันวาคม 2563
ข้อมูลการจดทะเบียน : รหัส 21408 , วันที่ 12 เมษายน 2566
6 สูตรอาหารเลี้ยงปลานิลเชิงอินทรีย์ และกรรมวิธีการผลิต
ประเภทผลงาน : อนุสิทธิบัตร
ข้อมูลการยื่นขอจดทะเบียน : รหัส 2003001257 , วันที่ 10 มิถุนายน 2563
ข้อมูลการจดทะเบียน : รหัส 22122 , วันที่ 20 กรกฎาคม 2566
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023