ค้นหาข้อมูล
ติดต่อสอบถาม
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรกของระบบ

ทรัพย์สินทางปัญญา

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---
 

ทรัพย์สินทางปัญญาของหน่วยงาน

ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาของหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประเภทของผลงาน : ทั้งหมด สถานะ : ได้รับการจดทะเบียนแล้ว ที่ดำเนินการในปี 2566 มีจำนวนผลงานทั้งหมด 4 ชิ้น
ที่ทรัพย์สินทางปัญญา
1 กรรมวิธีการสกัดเซซามินเข้มข้นสูงจากน้ำมันงา
ประเภทผลงาน : อนุสิทธิบัตร
ข้อมูลการยื่นขอจดทะเบียน : รหัส 1903000441 , วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
ข้อมูลการจดทะเบียน : รหัส 21406 , วันที่ 12 เมษายน 2566
2 กระบวนการผลิตพรีไบโอติกส์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
ประเภทผลงาน : อนุสิทธิบัตร
ข้อมูลการยื่นขอจดทะเบียน : รหัส 2003003322 , วันที่ 15 ธันวาคม 2563
ข้อมูลการจดทะเบียน : รหัส 20755 , วันที่ 13 มกราคม 2566
3 กระบวนการผลิตเครื่องดื่มไมซีเลียมถั่งเช่าสีทองที่หมักในน้ำผลไม้และธัญพืช
ประเภทผลงาน : อนุสิทธิบัตร
ข้อมูลการยื่นขอจดทะเบียน : รหัส 2003003323 , วันที่ 15 ธันวาคม 2563
ข้อมูลการจดทะเบียน : รหัส 21407 , วันที่ 12 เมษายน 2566
4 กระบวนการผลิตอาหารเสริมซินไบโอติกส์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
ประเภทผลงาน : อนุสิทธิบัตร
ข้อมูลการยื่นขอจดทะเบียน : รหัส 2003003324 , วันที่ 15 ธันวาคม 2563
ข้อมูลการจดทะเบียน : รหัส 21408 , วันที่ 12 เมษายน 2566
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2021