ทรัพย์สินทางปัญญาของหน่วยงาน

ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาของหน่วยงาน : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ประเภทของผลงาน : อนุสิทธิบัตร สถานะ : จดทะเบียนผลงาน หรือต่ออายุ สำเร็จ ที่ดำเนินการในปี 2566 มีจำนวนผลงานทั้งหมด 1 ชิ้น
ที่ทรัพย์สินทางปัญญา
1 กระบวนการผลิตเครื่องดื่มไมซีเลียมถั่งเช่าสีทองที่หมักในน้ำผลไม้และธัญพืช
ประเภทผลงาน : อนุสิทธิบัตร
ข้อมูลการยื่นขอจดทะเบียน : รหัส 2003003323 , วันที่ 15 ธันวาคม 2563
ข้อมูลการจดทะเบียน : รหัส 21407 , วันที่ 12 เมษายน 2566
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023