รายละเอียดข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อผลงาน (ภาษาไทย) : กระบวนการสกัดนาโนเปลือกหุ้มเมล็ดลำไย
ชื่อผลงาน (ภาษาอังกฤษ) :
รายละเอียด
ชนิดผลงาน : อนุสิทธิบัตร
ระดับผลงาน :
รายละเอียด (เจ้าของผลงาน) : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) บริษัท เอส.ที.ดี เมติกส์ จำกัด
ข้อมูลการยื่นขอจดทะเบียน
เลขที่การยื่นขอจดทะเบียน :
วันที่ที่ยื่นขอจดทะเบียน : Label
ข้อมูลการจดทะเบียน
เลขที่การจดทะเบียน : Label
วันที่ที่จดทะเบียน :
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเจ้าของผลงาน
รายชื่อนักวิจัยเจ้าของผลงานหลักสัดส่วน (%)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
10
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ นาคประสม
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
10
อาจารย์ ดร.จิตราพร งามพีระพงศ์
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
10
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวาลี ชมภูรัตน์ ธฤติธนเกียรติ์
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
10
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : เกษตรศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
10
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลภัสรดา มุ่งหมาย
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยพะเยา
10
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยามาระตี จัยสิน
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วงศ์แสนใหม่
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะวิทยาศาสตร์
10
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : เกษตรศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะผลิตกรรมการเกษตร
10
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณรวีร์ สุขันธ์
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะวิทยาศาสตร์
10
ดร.วารุต อยู่คง
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10
ส่วนที่ 3 เอกสาร หรือรูปภาพประกอบงานวิจัย
ไม่มีข้อมูลรูปภาพประกอบงานวิจัย
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023