รายละเอียดข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อผลงาน (ภาษาไทย) : อาหารเลี้ยงเซลล์ต้นกำเนิดไก่กระดูกดำ
ชื่อผลงาน (ภาษาอังกฤษ) :
รายละเอียด
ชนิดผลงาน : สิทธิบัตร
ระดับผลงาน :
รายละเอียด (เจ้าของผลงาน) : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ข้อมูลการยื่นขอจดทะเบียน
เลขที่การยื่นขอจดทะเบียน :
วันที่ที่ยื่นขอจดทะเบียน : Label
ข้อมูลการจดทะเบียน
เลขที่การจดทะเบียน : Label
วันที่ที่จดทะเบียน :
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเจ้าของผลงาน
รายชื่อนักวิจัยเจ้าของผลงานหลักสัดส่วน (%)
พัชรี พรมตัน
ประเภทบุคคล : นักศึกษา
หน่วยงานต้นสังกัด : สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สัตวศาสตร์
60
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : เกษตรศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
20
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬากร ปานะถึก
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : เกษตรศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
20
ส่วนที่ 3 เอกสาร หรือรูปภาพประกอบงานวิจัย
ไม่มีข้อมูลรูปภาพประกอบงานวิจัย
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023