รายละเอียดข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อผลงาน (ภาษาไทย) : กรรมวิธีการผลิตนาโนซิงค์ออกไซด์จากบาซิลลัสเวเลเซนซีสสำหรับยับยั้งการงอกของเมล็ดวัชพืช
ชื่อผลงาน (ภาษาอังกฤษ) :
รายละเอียด
ชนิดผลงาน : อนุสิทธิบัตร
ระดับผลงาน : ในประเทศ
รายละเอียด (เจ้าของผลงาน) : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)
ข้อมูลการยื่นขอจดทะเบียน
เลขที่การยื่นขอจดทะเบียน : 2303000449
วันที่ที่ยื่นขอจดทะเบียน : 3/2/2566 0:00:00
ข้อมูลการจดทะเบียน
เลขที่การจดทะเบียน :
วันที่ที่จดทะเบียน :
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเจ้าของผลงาน
รายชื่อนักวิจัยเจ้าของผลงานหลักสัดส่วน (%)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีกาญจนา คล้ายเรือง
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะวิทยาศาสตร์
30
อาจารย์ ดร.ปัทมา หาญนอก
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : เกษตรศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะผลิตกรรมการเกษตร
20
รองศาสตราจารย์ ดร.วิรันธชา เครือฟู
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะวิทยาศาสตร์
20
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เนียมทรัพย์
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะวิทยาศาสตร์
10
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารวี กาญจนประโชติ
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะวิทยาศาสตร์
10
อาจารย์ ดร.ทิพปภา พิสิษฐ์กุล
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะวิทยาศาสตร์
10
ส่วนที่ 3 เอกสาร หรือรูปภาพประกอบงานวิจัย
ไม่มีข้อมูลรูปภาพประกอบงานวิจัย
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023