รายละเอียดข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อผลงาน (ภาษาไทย) : ระบบการผลิตสตรอว์เบอร์รีในโรงเรือนแบบปิด
ชื่อผลงาน (ภาษาอังกฤษ) :
รายละเอียด
ชนิดผลงาน : อนุสิทธิบัตร
ระดับผลงาน : ในประเทศ
รายละเอียด (เจ้าของผลงาน) : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ข้อมูลการยื่นขอจดทะเบียน
เลขที่การยื่นขอจดทะเบียน : 2303000113
วันที่ที่ยื่นขอจดทะเบียน : 13/1/2566 0:00:00
ข้อมูลการจดทะเบียน
เลขที่การจดทะเบียน :
วันที่ที่จดทะเบียน :
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเจ้าของผลงาน
รายชื่อนักวิจัยเจ้าของผลงานหลักสัดส่วน (%)
รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ สาครวาสี
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : เกษตรศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะผลิตกรรมการเกษตร
50
นายธนา ลักษณาภิรักษ์
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : บริษัท ซีทีพี ดีซี จำกัด 207 ม.4 ต หนองหอย อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50000
30
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
20
ส่วนที่ 3 เอกสาร หรือรูปภาพประกอบงานวิจัย
ไม่มีข้อมูลรูปภาพประกอบงานวิจัย
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023