คณะพยาบาลศาสตร์ ม.แม่โจ้ เตรียมความพร้อมสู่เส้นทางวิชาชีพพยาบาลให้นักศึกษา รุ่น 3 ประจำปี 2567
วันที่ 08/07/2567    203 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้


วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567 คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาล: สู่เส้นทางวิชาชีพการพยาบาล ปีที่ 3 โดยมี อาจารย์วารุณี ผ่องแผ้ว รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์บุษกร ยอดทราย ผู้ช่วยคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร รุ่นพี่พยาบาลร่วมให้การต้อนรับ มีพิธีเจุดเทียนรับขวัญ ที่เป็นการแสดงถึง ความรัก ความหวังดี จากพี่สู่น้อง ให้แสงเทียน แทนความหมายว่า “ขอให้วิชาความรู้ที่ได้จากสถาบันแห่งนี้ เปรียบเป็นแสงสว่าง ส่องนำทางให้ทุกคน ได้ก้าวเดินไปสู่เส้นทางที่ดีงาม” ให้นักศึกษาพยาบาลได้มีกำลังใจในการทำหน้าที่เป็นนักศึกษาพยาบาลลแม่โจ้ที่ดี ด้วยอัตลักษณ์ งามสง่า จิตอาสา อดทนสู้งาน “นางฟ้าไพลินแม่โจ้” ซึ่งมีนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์รุ่นที่ 3 จำนวน 39 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้อง E101 ชั้น 1 อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์