คณะพยาบาลฯ ม.แม่โจ้ มอบประกาศนียบัตร พัฒนาศักยภาพ “พยาบาลพี่เลี้ยง” พร้อมปฏิบัติหน้าที่พยาบาลในแหล่งฝึก
วันที่ 17/05/2567    349 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับ ผู้เข้าร่วมโครงการ พัฒนาศักยภาพ “พยาบาลพี่เลี้ยง” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เทพ พงษ์พานิช อดีตอธิการบดี ที่ปรึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีพยาบาลจาก โรงพยาบาลสันทราย พยาบาลจากโรงพยาบาลนครพิงค์ และ พยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)ในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 40 คน
ทั้งนี้มี คณะผู้บริหารคณะพยาบาลศาตร์ ทีมวิทยากร คณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดี ณ ที่ห้องประชุม E117 ชั้น1 อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สำหรับ โครงการการพัฒนาศักยภาพ “พยาบาลพี่เลี้ยง” ในครั้งนี้ สามารถช่วยให้พยาบาลในแหล่งฝึกมีความเชี่ยวชาญด้านการสอนในคลินิกและแสดงบทบาทของพยาบาลพี่เลี้ยงในด้านการสอน การนิเทศและส่งเสริมศักยภาพและเจตคติที่ดีของนักศึกษาพยาบาล รวมถึงเป็นการพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและสถานบริการพยาบาลในการผลิตนักศึกษาพยาบาลให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพต่อไป