สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาทรัพยากร คณะผลิตกรรมการเกษตร ได้จัดกิจกรรมการสัมมนาทางวิชาการ บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “เทคนิคและวิธีการทำโพลให้มีความแม่นยำ”
วันที่ 13/05/2567    118 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาทรัพยากร คณะผลิตกรรมการเกษตร ได้จัดกิจกรรมการสัมมนาทางวิชาการ บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “เทคนิคและวิธีการทำโพลให้มีความแม่นยำ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ ผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องโพธิ์สามต้น หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร โดยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้ารับฟังและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งนิด้าโพลถือว่าเป็นโพลแห่งแรกของประเทศไทย และมีวิธีการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการทางโทรศัพท์ ซึ่งนักศึกษาได้เรียนรู้เทคนิคและวิธีการเก็บข้อมูลในทางสถิติเพื่อจะนำมาปรับใช้ในการทำวิจัยของตนเองต่อไป