โครงการ " BAB Property Design Contest#...: Green Smart Concept" (นวัตกรรมบ้านรักษ์โลก)
วันที่ 12/02/2567    157 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30-12.00 น. อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ ผู้บริหาร อาจารย์ ร่วมกับ ผู้บริหารบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM จัดโครงการ " BAB Property Design Contest#...: Green Smart Concept" (นวัตกรรมบ้านรักษ์โลก) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่จะนำความรู้ ความสามารถ ทักษะด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์มาบูรณาการ แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุง ออกแบบตกแต่งบ้านเดี่๋ยว (ทรัพย์สินรอการขาย)ของ BAM ในการเพิ่มมูลค่าให้กับอสังหาริมทรัพย์ สู่สาธารณชน ที่จะเป็นต้นแบบแนวคิดให้กับผู้สนใจทั่ว ที่ออกมาเป็นผลงานของนักศึกษา สาขาวิชาสวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม 202 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม