ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. ต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
วันที่ 15/09/2566    144 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. ที่ผ่านมา ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. นำโดย อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ นำโดย นาย นายผดุงสินธุ์ ศรีใจอินทร์นายกเทศบาลตำบลแม่คำมี, นายสมพงษ์ สุนันต๊ะ รองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่คำมี, นางกันยกร ศิริพบพร ปลัดเทศบาลตำบลแม่คำมี, นางอรชร คำลือ รองปลัดเทศบาลตำบลแม่คำมี,นายเจษฎากรณ์ วีระสุข หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่คำมี และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่คำมี ร่วมศึกษาดูงานการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.) ณ ห้อง 3201 ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีผู้เข้าร่วมในการศึกษาดูงานครั้งนี้ จำนวน 33 ท่าน