TOR จ้างเหมาที่ปรึกษาวิเคราะห์โครงสร้างการแบ่งส่วนงานฯ
วันที่ 12/05/2566    สิ้นสุด 25/05/2566 95 ครั้ง    ประเภท ข่าวประกวดราคา    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

TOR จ้างเหมาที่ปรึกษาวิเคราะห์โครงสร้างการแบ่งส่วนงาน หน่วยงาน และหน่วยงานย่อยภายในฯ