ม.แม่โจ้ ผนึกกำลังเครือข่ายสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัย จัด KM “Reinventing U. สู่การเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 และเสริมทักษะเทคนิคพิธีกรดำเนินรายการ”
วันที่ 24/03/2566    2,141 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566 (KM) “Reinventing U. สู่การเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 และการเสริมทักษะเทคนิคพิธีกรดำเนินรายการ” ซึ่งฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดขึ้น โอกาสนี้ อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะกรรมการเครือข่ายสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่เข้าร่วมโครงการ ณ Co-working Space คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้


รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง กล่าวว่า “การสื่อสารองค์กรและการประชาสัมพันธ์ ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญในการผลักดันนโยบายตามแนวยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุผลสำเร็จได้เป็นอย่างดี และยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างการรับรู้ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรต่อยอดไปจนถึงการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานตามนโยบายยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยได้ต่อไป”

การจัดโครงการฯครั้งนี้ จึงเป็นการสร้างการรับรู้ข้อมูลนโยบายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย Reinventing U. สู่การเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 ในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งเป็นการเสริมทักษะเทคนิคพิธีกรดำเนินรายการให้กับคณะกรรมการเครือข่ายสื่อสารองค์ของมหาวิทยาลัยเพื่อขยายผลการสื่อสารในวงกว้างอย่างทั่วถึงต่อไป โดยได้ รับเกียรติจาก คุณวรุณสิริ สุจินดา หัวหน้างานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล กองแผนงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ไชยชนะ หัวหน้าฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ เป็นวิทยากร ประเด็น ความเป็นมา แนวนโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 รวมถึงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย Reinventing U. และกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ในช่วงบ่ายคณะกรรมการเครือข่ายฯ ได้ฝึกปฏิบัติการเสริมทักษะเทคนิคพิธีกรดำเนินรายการ โดยทีมวิทยากรมืออาชีพจากทีมพิธีกรชายเชียงใหม่ นำทีมโดย คุณจิตร ศรีจันทร์ดร ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานด้านพิธีกรดำเนินรายการในแต่ละลักษณะกิจกรรม ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการเสมือนจริง

นอกจากนั้นโครงการในครั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีให้กับคณะกรรมการเครือข่ายสื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นตัวแทนจากทุกคณะ/สำนัก ได้ร่วมกันทำงานเพื่อองค์กรได้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
..................................................
ฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้ //รายงาน