ม.แม่โจ้ เจ้าภาพจัดลงนาม knowledge sharing สร้างความร่วมมือการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี ระดับนานาชาติ ไทย - ฟิลิปปินส์
วันที่ 20/03/2566    1,272 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร ได้ดำเนินการจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเบงเก็ต ประเทศฟิลิปปินส์ (Benguet State University,Philippines) ในฐานะมหาวิทยาลัยประสานดำเนินการเครือข่าย Agi-Aqua Technology Business Incubator (AATBI) จำนวน ๒๒ มหาวิทยาลัยทั่วประเทศฟิลิปปินส์
ทั้งนี้ ได้มีแนวทางการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือหน่วยบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีร่วมกันระหว่างเครือข่าย AATBI กับเครือข่ายหน่วยบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี ภายใต้อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เครือข่ายภาคเหนือ ได้แก่ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อร่วมศึกษาโครงสร้างด้านการบริหารจัดการ การบริการวิชาการ งานวิจัย ความเป็นนานาชาติ และเพื่อเป็นการพัฒนาแนวคิดการทำงานให้เกิดวิสัยทัศน์ เปิดโลกทัศน์สู่ความเป็นสากล รวมไปถึงการเพิ่มพูนประสบการณ์การปฏิบัติของผู้บริหารและบุคลากร


โอกาสนี้ มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเบงเก็ต ประเทศฟิลิปปินส์ (Benguet State University,Philippines) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล. ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ รก.ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง และ Dr.Ruth Canuto Diego President, Agri-Aqua Business Incubation Network of the Philippines (AABINPhil, Inc.) เป็นผู้แทนร่วมลงนามข้อตกลง ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยายาน ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
....................................
ฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้ // รายงาน