ม.แม่โจ้ ร่วมกับ ม.เทคโนโลยีสุรนารี จัดตรวจสุขภาพและวิเคราะห์ฝ่าเท้าป้องกันอันตรายจากการหกล้ม
วันที่ 17/03/2566    1,106 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 -11.00น. คณะศิลปศาสตร์ และ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.แม่โจ้ ร่วมกับ ม.เทคโนโลยีสุรนารี จัดโครงการ Surasole & Surapodo foot pressure analytic ในการวิเคราะห์น้ำหนักการเดิน ตรวจเช็คสุขภาพฝ่าเท้า เพื่อแก้ไขและป้องกันอันตรายจากการหกล้มสามารถเข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งรับฟังผลการวิเคราะห์ฝ่าเท้าโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมคึกคัก ณ ลานกิจกรรมนักศึกษาคณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สำหรับ Surasole & Surapodo foot pressure analytic เป็นนวัตกรรม และ Solution ในการดูแลสุขภาพเท้า จุดเด่นคือมีเซ็นเซอร์ตรวจวัดแรงกด ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล และส่งข้อมูลไปประมวณผลบนระบบ Cloud จากนั้นสร้างรายงานวิเคราะห์การเคลื่อนไหวขึ้น ช่วยให้การวิเคราะห์สุขภาวะเท้าสามารถทาได้ด้วยการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและ graphic แทนการมองด้วยตาเปล่า รวมถึงมี platform ที่ใช้ในการปรึกษาปัญหาสุขภาพเท้าออนไลน์ (Telemedicine) ทาให้สามารถเข้าถึงการรักษาทางไกลได้ ใช้ในการค้นหาความผิดปกติ ที่ตาไม่สามารถมองเห็น ช่วยให้แพทย์หรือนักวิทยาศาสตร์การกีฬา วางแผนในการรักษาหรือฝึกซ้อมคนไข้/นักกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เปลี่ยนวิธีการจาก analog ให้เป็น digital สามารถนามาใช้วิเคราะห์ทางสถิติได้ ทำให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจวัด และดูแลสุขภาพเท้าได้มากขึ้น