ม.แม่โจ้ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร Non-Degree แก่ผู้จบหลักสุตรนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
วันที่ 15/03/2566    1,695 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) หลักสูตรนวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรเพื่อขับเคลื่อน เศรษฐกิจ BCG ให้กับผู้ที่เข้าร่วมอบรมและผ่านหลักสูตร ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ มหาวิยาลัยแม่โจ้

หลักสูตรนวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรเพื่อขับเคลื่อน เศรษฐกิจ BCG เป็นหนึ่งหลักสูตรในโครงการ บัณฑิตพันธุ์ใหม่ และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภท ประกาศนียบัตร (Non-Degree) โดยจํานวนชั่วโมงในการดำเนินการ 245 ชั่วโมง (ภาคทฤษฎี 6 ชั่วโมง, ภาคปฏิบัติ 225 ชั่วโมง) ซึ่งจัดขึ้นให้กับผู้ที่ทำงานแล้วและต้องการเพิ่มพูนสมรรถนะ และผู้ที่ทำงานแล้วแต่ต้องการเพิ่มพูนสมรรถนะที่แตกต่างไปจากเดิม เพื่อให้มีทักษะด้านนวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหารที่สามารถนำมาสร้างรายได้และช่วยฟื้นฟูสภาวะทางเศรษฐกิจหลัง สถานการณ์ Covid และเพิ่มทักษะการเป็นผู้ประกอบการและกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากผลผลิตทางการเกษตรและสามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดกับงานที่ทำอยู่ในปัจจุบัน ได้เริ่มโครงการตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2565 ถึง 15 มีนาคม 2566 โดยผู้ได้รับการฝึกอบรมสามารถนำ แนวความคิดจากการเรียนไปพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมโดยใช้วัตถุดิบและเครื่องมือที่มี สร้างต้นแบบ ผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองได้
...........................................
ฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้ // รายงาน